Home Інклюзивна освіта
Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

 


Долучившись до основних міжнародних документів в галузі прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, про права дітей), Україна бере участь у діяльності по створенню сприятливого для дітей з особливими освітніми потребами середовища, в якому вони б могли реалізувати своє право на освіту, в якому вони б були прийняті такими, якими є, в якому між різними дітьми не буде нездоланних бар`єрів, а буде вільне спілкування.

З 2016 року до впровадження інклюзивної форми навчання долучилась і наша школа. На сьогодні, в нас існує два інклюзивні класи (п`ятий і шостий), в яких навчається 9 дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Учні з особливими освітніми потребами зараховуються до школи в інклюзивні класи згідно висновків Київської міської психолого-медико-педагогічної консультації. Навчання здійснюється за типовими навчальними програмами загальноосвітніх навчальних закладів.

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями проводяться індивідуальні  та групові заняття з корекції вад розвитку (кількість таких занять в тиждень вказана в висновку ПМПК). Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами проводять: логопед, спеціаліст ЛФК, психолог, соціальний педагог. В інклюзивних класах передбачена посада асистента вчителя. Учні з особливими освітніми потребами мають змогу безкоштовно харчуватись.

Щоб забезпечити архітектурну доступність, в закладі було зроблено капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандусу.

На основі результатів первинного обстеження дітей з особливими потребами групою фахівців, які входять до створеного в 2017 році Інклюзивного ресурсного центру школи (а саме: директором, заступником директора з навчальної роботи, заступником директора з виховної роботи, вчителями, що викладають в інклюзивних класах, асистентом вчителя, психологом, соціальним педагогом, спеціалістом ЛФК, логопедом), на початку навчального року розробляються ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ІПР). Індивідуальна програма розвитку враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості. ІПР включає необхідні адаптації (пристосування середовища, адаптації навчального матеріалу, психолого-педагогічні адаптації) та модифікації (складання індивідуального навчального плану з окремих шкільних предметів, в опануванні яких у дитини з особливими освітніми потребами виникають труднощі). В ІПР визначається також, комплекс реабілітаційних заходів.  Індивідуальна програма розвитку підписується директором школи та батьками, переглядається двічі на рік з метою її коригування.

Пріоритетними напрямами діяльності педагогічного колективу школи є сприяння соціальній, емоційній та когнітивній адаптації кожної дитини, в тому числі дитини з особливими потребами, з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. З цією метою в школі проводяться спільні заходи, конкурси, екскурсії, працюють гуртки, в яких учні  інклюзивних класів беруть участь на загальних умовах.

Завдяки доброзичливій атмосфері, створеній в школі, та тісній співпраці батьків, вчителів, корекційних педагогів, психологічної служби,  діти з особливими потребами досить швидко адаптуються і з задоволенням включаються в навчальний процес та шкільне життя.